Një sqarim i shkurtë. Këtë sqarim po e bëjë për ata që dëshirojnë të dinë të vërtetën. Sikur po plasohet ideja se puna në islam nuk është Farz. Konsideroj se kjo far fetvaje është dashakeqëse, tendencioze, e gabuar dhe jo profesionale e nënçmuese...
... lexo të plotë .....

Si mund ta shohim Token nga Hena?! Ashtu sikurse e shohim Henen e shohim edhe Token. Me ka qelluar disa here te pyes njerez te lexueshem, si do mund ta shihnim Token nese do ishim ne Hene?! Pergjigjja ka qene: duhet te shikojme poshte. I thoja:...
... lexo të plotë .....

Sipas medh'hebit hanefij, është e papëlqyer (Mekruh) të falet tehexhudi dhe namazet tjera nafile në xhemat, përpos për namazin e teravive (në ramazan), namazin e eklipsit (kusuf) dhe namazit të thatësisë (istiska). Juristët hanefij (fukaha) kanë...
... lexo të plotë .....

Disa të "mençur" mohojnë alegorinë në argumentet islame, andaj çdo gjë duhet kuptuar fjalët në kuptimin e saj të vërtetë. Ani mirë shumë, i thash po a ka mundësi të shpjegojmë hadithin e Pejgaberit a.s. ku thotë: "Bënë bismila dhe ha me dorën e...
... lexo të plotë .....

Sipas fjalori të Oxfordit, me fjalën "ekstremist", nënkuptohet personi i cili ka pikëpamje ekstreme - jo të zakonshme. Kurse sipas fjalorit të Beal-bekiut anglisht-arabisht, "ekstremisti" është personi i cili e ka kaluar mesataren. Ndërsa fjalori më i...
... lexo të plotë .....

Shejh Salih el-Feuzan në librin e tij: "El Irshad ila sahihil litikad ue raddu ala ehli shirki ue ilhad", thotë: Citoj përkthyesin: "Ai që i ndan bidatet në të mira dhe të këqija është gabimtar dhe kundërshtues i fjalës së Pejgamberit, sal-lallahu alejhi...
... lexo të plotë .....

Një numër i madh i muslimanëve i kanë parashtruar pyetje Fetvei-eminit në lidhje me qëndrimin islam, për të ashtu quajturin Baba-dimër, si një nga simbolet e festës, me anë të të cilit shënohet fillimi i vitit të ri, si dhe çfarë qëndrimi duhet...
... lexo të plotë .....

Është e vërtetë se e keqja më e madhe e shekujve është kur disa grupacione i ofendojnë dijetarët e mëdhenj (Ebu Hanifen, Malikin, Shafiun dhe Ahmedin) duke e konsideruar imitimin apo ndjekjen e medhhebit (taklidin) si mëkat. Këta apelojnë tek...
... lexo të plotë .....

Thotë ky dijetar: "E morëm shishen në të cilën shkruante "Birra pa alkool" dhe ua dhamë njërit nga laboratorët e Sirisë, që është mbikëqyrës për përmbajtjet e prodhimeve ushqimore dhe që është nën mbikëqyrjen e Ministrisë për ushqime. Pasi që e kanë...
... lexo të plotë .....

Nëse askush nuk ka të drejtë të kontestojë veprën e dëshmuar, apo vlefshmërinë e veprës së dëshmuar, prej nga, sot na dalin në skenë disa njerëz dhe me plotë mburrje e krenari kontestojnë vlefshmërinë e shkollave juridike Islame? Për të cilën nuk...
... lexo të plotë .....

Është e qartë dhe e dukshme se neve për çdo ditë po na rëndojnë gjëra dhe ngjarje, ngjarje me të cilat nuk po mund të merremi në mënyrë adekuate, për të cilat nuk kemi përgjigje dhe zgjidhje të mira. Sot, për shembull, kemi situata ku njerëzit të...
... lexo të plotë .....