Përgjithësisht është besuar se Shkolla Hanbelite e mendimit fetar islam ishte kundërshtare e misticizmit islam, i njohur si Sufizëm. Po ashtu, përgjithësisht besohej se Ibn Taimiya, një doktor i rëndësishëm i kësaj shkolle, ishte një armik i betuar i...
... lexo të plotë .....

Xhamitë në të gjithë Republikën e Turqisë mbajtën sot një lutje për Al-Kudsin, ndërsa imamët gjatë hutbes thanë se populli turk ka qenë gjithmonë me vëllezërit palestinezë dhe se do të jetë edhe kur është fjala për mbrojtjen e statusit të...
... lexo të plotë .....

"... pra largohuni nga ndytësitë e idhujve dhe largohuni fjalës shpifëse", (al-Haxh:30). Ndyrësinë e idhujve ne po e shohim në jetën tonë të përditëshme, prandaj edhe na tha "Largohuni" dhe na tha " ndytësitë", pasi idhujt si trupa në vete, nuk ka...
... lexo të plotë .....

Profesoreshë, teologe, misionare, priftëreshë, predikuese fundamentaliste e krishterë, një kandidate jo bash ideale për të pranuar islamin. Para 6 vjetëve, pasi isha edukuar në kishën e krishterë (së pari si katoliko-romane, e më pas si një e...
... lexo të plotë .....

Një sqarim i shkurtë. Këtë sqarim po e bëjë për ata që dëshirojnë të dinë të vërtetën. Sikur po plasohet ideja se puna në islam nuk është Farz. Konsideroj se kjo far fetvaje është dashakeqëse, tendencioze, e gabuar dhe jo profesionale e nënçmuese...
... lexo të plotë .....

Si mund ta shohim Token nga Hena?! Ashtu sikurse e shohim Henen e shohim edhe Token. Me ka qelluar disa here te pyes njerez te lexueshem, si do mund ta shihnim Token nese do ishim ne Hene?! Pergjigjja ka qene: duhet te shikojme poshte. I thoja:...
... lexo të plotë .....

Sipas medh'hebit hanefij, është e papëlqyer (Mekruh) të falet tehexhudi dhe namazet tjera nafile në xhemat, përpos për namazin e teravive (në ramazan), namazin e eklipsit (kusuf) dhe namazit të thatësisë (istiska). Juristët hanefij (fukaha) kanë...
... lexo të plotë .....

Disa të "mençur" mohojnë alegorinë në argumentet islame, andaj çdo gjë duhet kuptuar fjalët në kuptimin e saj të vërtetë. Ani mirë shumë, i thash po a ka mundësi të shpjegojmë hadithin e Pejgaberit a.s. ku thotë: "Bënë bismila dhe ha me dorën e...
... lexo të plotë .....

Sipas fjalori të Oxfordit, me fjalën "ekstremist", nënkuptohet personi i cili ka pikëpamje ekstreme - jo të zakonshme. Kurse sipas fjalorit të Beal-bekiut anglisht-arabisht, "ekstremisti" është personi i cili e ka kaluar mesataren. Ndërsa fjalori më i...
... lexo të plotë .....

Shejh Salih el-Feuzan në librin e tij: "El Irshad ila sahihil litikad ue raddu ala ehli shirki ue ilhad", thotë: Citoj përkthyesin: "Ai që i ndan bidatet në të mira dhe të këqija është gabimtar dhe kundërshtues i fjalës së Pejgamberit, sal-lallahu alejhi...
... lexo të plotë .....

Një numër i madh i muslimanëve i kanë parashtruar pyetje Fetvei-eminit në lidhje me qëndrimin islam, për të ashtu quajturin Baba-dimër, si një nga simbolet e festës, me anë të të cilit shënohet fillimi i vitit të ri, si dhe çfarë qëndrimi duhet...
... lexo të plotë .....