Në këto rreshta do të flasim për disa ditë të cilat nuk janë si të tjerat, ditë ku punët e mira kanë më shumë vlerë se në çdo kohë tjetër përfshirë këtu edhe përpjekjen në rrugë të Zotit. Këto ditë janë një periudhë ku besimtarët ftohen të marrin...
... lexo të plotë .....

Ashtu siç është përmendur nga Allahu i Lartësuar se ky muaj është muaj i kthimit te Ai, bërja e paqes me Të, kërkimi i faljes prej Tij dhe ecja drejt Tij, gjithashtu është heroizëm që këtë kthim te Ai dhe këtë pendim ta vazhdojmë edhe pas muajit të...
... lexo të plotë .....

Bajrami nis me përfundimin e agjërimit njëmujor të Ramazanit dhe vazhdon tri ditë. Quhet ndryshe edhe Bajrami i Madh apo Fitër Bajrami, meqë gjatë Ramazanit jepet sadakaja e fitrit, për begatitë dhe mirësitë e falura nga Allahu gjatë këtij muaji...
... lexo të plotë .....

Emërimi i Natës së Kadrit: Ekzistojnë disa mendime për emërimin e kësaj nate me këtë emër tek dijetarët islam: - Ka thënë Muxhahidi: 'Nata e Kadrit është nata e vendimit të përcakaktuar (hukmit-vendimit përplot urtësi)'. Kështu mendon edhe Ibn...
... lexo të plotë .....

Namazi i teravisë është synnet i fortë (synneti muekkede) në netët e Ramazanit, për shkak të fjalëve të Pejgamberit s.a.v.s.: "Kush fal namazin e natës në ramazan, duke besuar në Allahun dhe duke pritur shpërblimin e Tij, do t'i falen mëkatet e tij të bëra...
... lexo të plotë .....

Koha dhe vendi, të gjithë vlerën dhe shenjtërinë e tyre e marrin sepse ashtu dëshiron Allahu. Kjo dëshirë hyjnore përfshin mijëra urtësi për krijesat. Veçanërisht, ato ngjarje që ndodhin brenda asaj kohe dhe vendi, i fitojnë këtyre një rëndësi të...
... lexo të plotë .....

Puna për të ndërtuar opinion publik të saktë dhe të drejtë është detyrë shoqërore (farz kifaje). Sot janë mediet arena ku zhvillohet lufta më e ashpër ndërmjet së mirës dhe së keqes. Zoti i madhëruar thotë në Kuran: "Jeni ymeti më i mirë nga...
... lexo të plotë .....

Nëse do të dëshironim të njihemi më thellësisht me Islamin dhe muslimanët, do të duhej drejtuar literaturës burimore dhe njerëzve kompetentë në shoqërinë muslimane. Në të kundërtën, duke shfletuar librat, revistat e gazetat ditore, apo duke dëgjuar mjetet...
... lexo të plotë .....

Nëse popujt e ndryshëm në botë kanë festa dhe përkujtime për personalitetet e tyre me arritje profesionale të kufizuara ku i përkujtojnë dhe i madhërojnë ata, atëherë për popullin musliman në botë personaliteti kryesor që meriton të përkujtohet...
... lexo të plotë .....

Në kushtet e zakonshme, mes kohëve e momenteve të ndryshme nuk ekziston ndonjë dallim apo përparësi. Ndërkaq, disa kohë marrin vlerë pasi janë bërë skenë e ngjarjeve me rëndësi. Pavarësisht se këto kohë mbështeten në shkaqe të ndryshme, sërish...
... lexo të plotë .....

Institucioni ynë organizoi një event për të shënuar dhe për ta madhëruar një nga ngjarjet më thelbësore të Islamit - Hixhretin! Në vitin 622 muslimanët e parë, të udhëhequr nga Pejgamberi s.a.v.s. Muhamedi a.s., do të shpërngulen nga Meka në Medine për...
... lexo të plotë .....