Institucioni ynë organizoi një event për të shënuar dhe për ta madhëruar një nga ngjarjet më thelbësore të Islamit - Hixhretin! Në vitin 622 muslimanët e parë, të udhëhequr nga Pejgamberi s.a.v.s. Muhamedi a.s., do të shpërngulen nga Meka në Medine për...
... lexo të plotë .....

Thënia e tekbireve teshrik fillon me faljen e namazit të sabahut ditën e Arefatit dhe përfundon ditën e tretë të teshrikut, respektivisht ditën e katërt të bajramit me namazin e iqindisë. Teksti i tekbirit teshrik është si vijon: "All-llahu ekber,...
... lexo të plotë .....

Në gjuhët e popujve myslimanë është shkruar mjaft për Tavafin dhe Arafatin. Gjuha arabe, persiane, turke, e kohët e fundit edhe në anglisht, gjermanisht, frëngjisht e të ngjashme ka shkrime cilësore për këto tema. Për fat të mirë, edhe gjuha shqipe po e...
... lexo të plotë .....

Zoti ynë thotë në Kur'anin famëlartë: "Me të vërtetë, ata që thanë Zoti ynë është Allahu dhe i qëndruan fort kësaj fjale, këtyre kur u vjen vdekja, Zoti zbret mbi ta melekë që u thonë as mos u frikësoni, as mos u trishtoni, as mos u merzisni, por...
... lexo të plotë .....

Ditët e Bajramit janë momente gëzimi dhe feste që Krijuesi i botëve i ka caktuar si të tilla. Ato mbartin në vetvete kënaqësinë e brendshme që buron prej zellit të përmbushjes së adhurimit dhe shpresës së arritjes së kënaqësisë së Krijuesit, që...
... lexo të plotë .....

Ndoshta kjo pyetje mund të duket e çuditshme. Por nuk ke përse të çuditesh. Le të lexojmë së bashku duke medituar rreth ajeteve kuranore: "Ne e kemi zbritur atë (Kuranin) në Natën e Kadrit. E kush mund të ta shpjegojë ty se ç'është nata e Kadrit?...
... lexo të plotë .....

Shprehja "I'tikaf" në kuptimin gjuhësor do të thotë: qëndrim, ndejtje, mbyllje, izolim dhe vazhdimësi në një send pa marrë parasysh se është vepër e mirë apo keqe. Kurse shprehja "I'tikaf" në terminologjinë e jurispudencës islame nënkupton:...
... lexo të plotë .....

Agjërimi është mesazh i cili thëret në mision shumë më të lartë se sa procesi i abstenimit nga pirja dhe të ngrënit, ai reflekton ftesën për arenën e shpirtërores përballë materiales dhe konsumit, koshiencën përballë instikit, zgjimit të intelektit ndaj...
... lexo të plotë .....

I dashuri ynë, zotëria i bijve të Ademit, Pejgamberi a.s. ishte njeri, por jo si gjithë njerëzit e tjerë. Historia e jetës së tij nuk është si historia e asnjë njeriu tjetër mbi sipërfaqen e tokës. Kjo sepse ai është shembulli më i mirë dhe drita...
... lexo të plotë .....

Natën që lidh ditën e 28 dhe të 29 të marsit hyn muaji i shtatë i kalendarit hënor, Rexhebi, i cili pasohet nga muaji Shaban, i quajtur njëkohësisht "Shehrullah el-Muadham" (Muaji Madhështor i Allahut) dhe, në fund, vjen muaji i bekuar Ramazan. Kjo...
... lexo të plotë .....

Argumentet logjike të shoqëruara nga shembuj alegorik, që do të shpalohen në vazhdim, për t'i dhënë një pasqyrim më të hollësishëm ekzistencës së Zotit - janë tërësisht në përputhje me arsyen e shëndoshë. Shembujt mund të jenë kompleks për ata që...
... lexo të plotë .....