Koha dhe vendi, të gjithë vlerën dhe shenjtërinë e tyre e marrin sepse ashtu dëshiron Allahu. Kjo dëshirë hyjnore përfshin mijëra urtësi për krijesat. Veçanërisht, ato ngjarje që ndodhin brenda asaj kohe dhe vendi, i fitojnë këtyre një rëndësi të...
... lexo të plotë .....

Puna për të ndërtuar opinion publik të saktë dhe të drejtë është detyrë shoqërore (farz kifaje). Sot janë mediet arena ku zhvillohet lufta më e ashpër ndërmjet së mirës dhe së keqes. Zoti i madhëruar thotë në Kuran: "Jeni ymeti më i mirë nga...
... lexo të plotë .....

Nëse do të dëshironim të njihemi më thellësisht me Islamin dhe muslimanët, do të duhej drejtuar literaturës burimore dhe njerëzve kompetentë në shoqërinë muslimane. Në të kundërtën, duke shfletuar librat, revistat e gazetat ditore, apo duke dëgjuar mjetet...
... lexo të plotë .....

Nëse popujt e ndryshëm në botë kanë festa dhe përkujtime për personalitetet e tyre me arritje profesionale të kufizuara ku i përkujtojnë dhe i madhërojnë ata, atëherë për popullin musliman në botë personaliteti kryesor që meriton të përkujtohet...
... lexo të plotë .....

Në kushtet e zakonshme, mes kohëve e momenteve të ndryshme nuk ekziston ndonjë dallim apo përparësi. Ndërkaq, disa kohë marrin vlerë pasi janë bërë skenë e ngjarjeve me rëndësi. Pavarësisht se këto kohë mbështeten në shkaqe të ndryshme, sërish...
... lexo të plotë .....

Institucioni ynë organizoi një event për të shënuar dhe për ta madhëruar një nga ngjarjet më thelbësore të Islamit - Hixhretin! Në vitin 622 muslimanët e parë, të udhëhequr nga Pejgamberi s.a.v.s. Muhamedi a.s., do të shpërngulen nga Meka në Medine për...
... lexo të plotë .....

Thënia e tekbireve teshrik fillon me faljen e namazit të sabahut ditën e Arefatit dhe përfundon ditën e tretë të teshrikut, respektivisht ditën e katërt të bajramit me namazin e iqindisë. Teksti i tekbirit teshrik është si vijon: "All-llahu ekber,...
... lexo të plotë .....

Në gjuhët e popujve myslimanë është shkruar mjaft për Tavafin dhe Arafatin. Gjuha arabe, persiane, turke, e kohët e fundit edhe në anglisht, gjermanisht, frëngjisht e të ngjashme ka shkrime cilësore për këto tema. Për fat të mirë, edhe gjuha shqipe po e...
... lexo të plotë .....

Zoti ynë thotë në Kur'anin famëlartë: "Me të vërtetë, ata që thanë Zoti ynë është Allahu dhe i qëndruan fort kësaj fjale, këtyre kur u vjen vdekja, Zoti zbret mbi ta melekë që u thonë as mos u frikësoni, as mos u trishtoni, as mos u merzisni, por...
... lexo të plotë .....

Ditët e Bajramit janë momente gëzimi dhe feste që Krijuesi i botëve i ka caktuar si të tilla. Ato mbartin në vetvete kënaqësinë e brendshme që buron prej zellit të përmbushjes së adhurimit dhe shpresës së arritjes së kënaqësisë së Krijuesit, që...
... lexo të plotë .....

Ndoshta kjo pyetje mund të duket e çuditshme. Por nuk ke përse të çuditesh. Le të lexojmë së bashku duke medituar rreth ajeteve kuranore: "Ne e kemi zbritur atë (Kuranin) në Natën e Kadrit. E kush mund të ta shpjegojë ty se ç'është nata e Kadrit?...
... lexo të plotë .....