Në emër të All-llahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! Falënderojmë All-llahun, Zotin e të gjitha botëve, Sunduesin e Ditës së Gjykimit. I dërgojmë salavat dhe selam Muhammedit s.a.v.s., Ehli-bejtit të tij, as'habëve dhe të gjithë atyre të...
... lexo të plotë .....

Ata qe thojne se perkujtimi i lindjes se Muhammedit a.s. eshte bidat - risi ne fe, te tillet jane teper shkurtepames dhe teper injorant. Askush deri me sot nuk ka thene se te perkujtosh lindjen e te derguarit te Zotit eshte parim fetar, por se...
... lexo të plotë .....

Abdurrahman ibn Ebu Bekr ibn Muhamed ibn Sabik el Din, njohur si Xhelaludin Sujuti (Zoti e mëshiroftë) lindi në vitin 849h./1445m.. Ai ishte një muxhtehid Shafi'i, imam, mufesir, sufi, muhadith, njohës i shkëlqyer i haditheve (hafiz) dhe historian, një...
... lexo të plotë .....

A ka rezultuar besimi në Allahun e lartësuar në orientimin e tij të drejtë? A është bërë personalitet i fortë dhe komplet pa çarje të brendshme ndërmjet instinkteve dhe pasioneve, nga një anë, dhe arsyes dhe zemrës, nga ana tjetër? (A janë dominant në...
... lexo të plotë .....

Dijetari i shquar i hadithit, vlera e të cilit në shkencën e hadithit është e pranueshme unanimisht, Abdullah ibn Mubarek ka raportuar këtë shënim: "Imami i Madh, Ebu Hanife r.a., e vizitonte Medinen e ndritshme në ditën e 12-të të muajit...
... lexo të plotë .....

Tevesuli përmes veprave (tewessul bil a'mal) Kjo ka të bëj me përdorimin e veprave të mira dhe sjelljeve të mira si ndërmjetësim në lutjen ndaj Allahut xh.sh.. Për shembull, thuhet: "O Allah, të lutëm ma plotëso nevojën për hir të filan veprës që kam...
... lexo të plotë .....

Tashmë besoj se gjithkush që posedon pak kulturë fetare islame, është në dijeni se në aplikimin praktik të Islamit, aktualisht, brenda Ehli Sunetit, gjejmë katër shkolla të mirëfillta juridike dhe një rrymë të re pak më tepër se dy shekullore...
... lexo të plotë .....

Personaliteti i pejgamberit Muhammed a.s. është tejet kompleks, i gjallë dhe vështirë i pjesëzueshëm në pikëpamje apo aspekte të caktuara. Çdonjëri aspekt i jetës së tij është shembull dhe i pacenueshëm. Megjithëkëtë fakt, për hir të perceptimit më...
... lexo të plotë .....

Ja disa gënjeshtra dhe disa fakte rreth kësaj teme: Gënjeshtra e parë: Pejgamberi alejhis-selam asnjëherë nuk e ka festuar ditëlindjen e tij! Fakt: Pejgamberi alejhis-selam ka manifestuar lindjen e tij duke agjëruar në ditën kur u lind, (Sahih...
... lexo të plotë .....

"Sufizmi i vërtetë natën transformon zemrën kurse ditën transformon botën". Përmes këtyre fjalëve, Tarik Ramadan ka ndërmend ti bie shkurt mashtrimit historik sipas të cilit Sufizmi nuk është i përfshirë në çështjet e botës. Në një konferencë të...
... lexo të plotë .....

Abdurrahman ibn Ebu Bekr ibn Muhamed ibn Sabik Ed-Din, njohur si Xhelaludin Sujuti (Zoti e mëshiroftë) lindi në vitin 849 p.h. 1445. Ai ishte një muxhtehid Shafi'i, imam, mufesir, sufi, muhadith, njohës i shkëlqyer i haditheve (hafiz) dhe...
... lexo të plotë .....